تماشای ویدئو بهری ز آسمان از آی-ویدئو

منطقه ی بهرآسمان واقع در استان کرمان، تنها منطقه ی حفاظت شده ی زیست محیطی جنوب استان کرمان و زیستگاه خرس سیاه ایرانی، به دلیل معدن کاوی در خطر نابودی است.
30 دی 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط