تماشای ویدئو پرسنال برندینگ دکتر شهریار شفیعی از آی-ویدئو

دوره دوره روزه پرسنال برندینگ در سال ۹۷ با حضور اساتید به نام این حوزه برگزار گردید.
15 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط