تماشای ویدئو تمرینات تعاون گنبد در سالن المپیک گنبد کاووس از آی-ویدئو

تمرینات تیم تازه لیگ برتری تعاون گنبد در سالن المپیک زیر نظر عظیم جزیده
23 مهر 1393
آی-ویدئو