تماشای ویدئو صحبت های رئیس نیروهای مسلح در مورد امنیت تنگه هرمز از آی-ویدئو

توضیحات رئیس ستاد نیروهای مسلح در مورد تنگه هرمز
27 خرداد 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط