تماشای ویدئو واردات انسان به کشور؟ از آی-ویدئو

مسئول مجازی طنزی است نقادانه،یا نقدی است طنازانه که با رویداد های سیاسی اجتماعی کشور شوخی می کند،این طنزها توسط مهدی محمدیان در فضای مجازی ساخته می شود.
21 خرداد 1398
آی-ویدئو
loading...