تماشای ویدئو خرد جنسی 22 ناشنوایان رابطه جنسی شان دکتر حمید مهرابی. یگانه ارومی از آی-ویدئو

مجموعه ی خرد جنسی.فصل توصیف. گفتگو و ارائه ی مددکاران، اساتید و محققان زیست جنسی جامعه ی ما.کاری از:یاسر عرب. قسمت بیستم و دوم. گفتگو با جناب دکتر حمید مهرابی (محقق زیست جنسی معلویلن حسی) و خانم یگانه ارومی (ناشنوا و پژوهشگر) در مورد نیازهای جنسی و عاطفی معلولین حسی (ناشنوایان)
17 خرداد 1398
آی-ویدئو
loading...