تماشای ویدئو بیمه عمر، آسایش خانواده از آی-ویدئو

پوشش های بیمه ای و سود سرمایه گذاری در بیمه، به نسبت میزان سرمایه عمر خریداری شده، محاسبه می شود. درصورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری، مبلغ سرمایه فوت به ذینفع پرداخت می شود. توجه داشته باشید که بیمه شده در زمان حیات خود می تواند از پوشش های بیمه عمر استفاده كند
28 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط