تماشای ویدئو تو آنی خود گفتی چنان گفتی آنی از آی-ویدئو

من از افق ماه تا مهربانی تو را قدم خواهم زد می دانم که عشق در پس این ثانیه ها ست
21 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو