تماشای ویدئو شیر شاه هیتنا را بر روی درخت نابود می کند تا شیر شیر را حفظ کند قدرت شیر شاه از آی-ویدئو

#QM ,#QManimal The Lion King destroys Hyena on the tree to protect baby Lion - The Lion King's power
18 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو