تماشای ویدئو خورشید چه رنگی است ؟ زرد یا سفید؟ از آی-ویدئو

What color is the sun? Why is the sun yellow? Or is it?
1 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...