تماشای ویدئو آخرین خبر خوب دخل عالی هفته پیشم بود از آی-ویدئو

بهترین خبر خوبی که شنیدم، تولد بچه هام بود. روزی که فروشمان خوب باشد حال خوبی داریم. همیشه سعی می کنم به بقیه خبر خوب بدهم.
19 دی 1397
آی-ویدئو
loading...