تماشای ویدئو بهترین خبر خوب شنیدم، همسرم گفت ok از آی-ویدئو

از آن کلیپ های پر انرژی از رضا نایبی که باید دید. بهترین خبر خوبی که گرفتن جواب مثبت همسرم برای ازدواج بود. او محکم می گوید: نترس، برو جلو.
16 دی 1397
آی-ویدئو
loading...