تماشای ویدئو بِه یآدِ اُستآد کَسآئی از آی-ویدئو

بِه یآدِ زِندِه یآد ؛؛؛ اُستآد کَسآئی ... . روحَت شآد "اُستآد" ... . شآدی روحَش "صَلَوآت" ... .
25 خرداد 1393
آی-ویدئو