تماشای ویدئو بخشش اعدامی توسط والدین مقتول بخشش یک مادر از آی-ویدئو

مادر مقتول که قبل از اجرای حکم اعدام میکروفون به دست گرفته و گفته: «من تا این لحظه وکیل پسرم شدم و قاضی خداست. من حاضرم ارث پسرم را بدهم و قصاص انجام شود چون خانه و کنار سفره من خالی شده»مادر قاتل التماس می‌کند از جان فرزندش بگذرند.طناب دار را به دور گردن قاتل می‌اندازند مادر مقتول خودش را به قاتل می‌رساند. اول سیلی بر صورت قاتل فرزندش می‌زند و بعد طناب دار را از گردن او جدا می‌کند.
31 فروردین 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط