تماشای ویدئو ماشین لحاف دوزی از آی-ویدئو

این ها همه توسط فالکون ها انجام می شود، این ماشین به صورت پیوسته می دوزد . برای مشاهده جدیدترین فیلم ها و خبرهای مهندسی به پرتال جامع مهندسی مراجعه کنید . [www.4MOHANDES.com]
27 دی 1396
آی-ویدئو