تماشای ویدئو برای یمن موشک نمی خواهیم، کمک انسان دوستانه می خواهیم از آی-ویدئو

سید علی العماد (دبیر کل جنبش تنظیم مستقبل العدالت یمن): ما موشک نمی خواهیم توی همه این سال ها هم از کسی اسلحه نگرفته ایم، ما کمک انساندوستانه میخواهیم...
13 آذر 1396
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط