تماشای ویدئو كارتون خوابی ، گور خوابی اینبار لوله خوابی از آی-ویدئو

پس از رسانه ای شدن پدیده ی "گورخوابی"، نمونه های دیگری از رنج مردم تهیدست در ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی در رسانه ها رونمایی می شوند. لوله های فرسوده ی آب، از جاهایی هستند که بی خانمانان تهران برای زنده ماندن به آنها پناه می آورند.
27 شهریور 1396
آی-ویدئو