تماشای ویدئو ووشو،مسابقه داخلی چین فینال گوون شو،جن خی تائو لیائو نینگ از آی-ویدئو

آقای جن خی تائو از استان لیائو نینگ در این مسابقات پیشرفت خوبی داشت و در مجموع سه فرم 5ام شد ، درحالی که در مسابقات قبلی 10ام شده بود .
23 شهریور 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط