تماشای ویدئو وقتی جنگ حرف می زنیم... از آی-ویدئو

هر موشکی که پرتاب می شود چه از جنگنده ها و بمب افکنها و چه از سطح زمین و ناوهای جنگی، مقصد اجتناب ناپذیری دارد، چه همچون گلوله ای در تن آدمی بنشیند، چه همچون موشکی بر سر بام خانه ای فرود آید حاصلش خون و آوار و آتش است... وقتی از جنگ حرف می زنیم از چی حرف می زنیم؟ وقتی بچه ها از جنگ حرف می زنند از چه چیزی حرف می زنند. تقابل جهان معصوم کودکانه در برابر پدیده ی پیچیده ای همچون جنگ، هدف این فیلم است
18 اردیبهشت 1396
آی-ویدئو