تماشای ویدئو ایستگاه #قطار دامغان پس حادثه برخورد دو قطار از آی-ویدئو

فیلم دریافتى از مخاطبان؛ وضعیت ایستگاه #قطار دامغان پس از حادثه برخورد دو قطار بنابر اعلام نهادهاى مسئول دست كم ٣٠ نفر از جمله چهار تن از كاركنان شركت راه آهن ایران در این تصادف كشته شدند.
5 آذر 1395
آی-ویدئو