یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت

صرف 8 هزار میلیارد ریال برای توسعه روستاها آی-ویدئو

9 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...
[ یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت ]