یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت

اختصاص 50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه روستاها آی-ویدئو

9 اسفند 1393
آی-ویدئو
[ یک میلیارد 849 میلیون ریال اعتباربرای توسعه ورزش دلفان اختصاص یافت ]