یک شعر در مورد همدلی دوستی از زبان شاعران ایرانی

سخنان رهبری درباره زبان فارسی شعر در جمع شاعران آی-ویدئو

3 خرداد 1398
آی-ویدئو
loading...
[ یک شعر در مورد همدلی دوستی از زبان شاعران ایرانی ]