میانگین برداشت نخود آبی در هکتار

معجزه برداشت 6 تن جو در هکتار گلشن کود ایرانیان آی-ویدئو

15 شهریور 1397
آی-ویدئو
loading...
[ میانگین برداشت نخود آبی در هکتار ]