میانگین برداشت نخود آبی در هکتار

برداشت نخود پاکوتاه هد کمباین دکتر یاوری در کرمانشاه آی-ویدئو

9 تیر 1398
آی-ویدئو
loading...
[ میانگین برداشت نخود آبی در هکتار ]