متن تبریک فارغ التحصیلی از دانشگاه

سخنرانی کامل استیو جابز در مراسم فارغ التخصیلی دانشگاه استنفورد فارسی آی-ویدئو

28 مهر 1397
آی-ویدئو
[ متن تبریک فارغ التحصیلی از دانشگاه ]