متن سخنرانی خوش آمد گویی

خوش آمد گویی رامهرمزی ها به عربی خطاب به دکتر احمدی نژاد آغاز سخنرانی ایشان آی-ویدئو

18 بهمن 1397
آی-ویدئو
[ متن سخنرانی خوش آمد گویی ] [ متن, سخنرانی, خوش, آمد, گویی ]