متن تقدیر تشکراز انجمن های محیط زیست

تشکراز احمدی نژاد بابت خاکشیر آی-ویدئو

7 شهریور 1391
آی-ویدئو
[ متن تقدیر تشکراز انجمن های محیط زیست ] [ متن, تقدیر, تشکراز, انجمن, های, محیط, زیست ]