قطار سروش مشهد

خط دوم قطار شهری مشهد جهانگیری به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت آی-ویدئو

19 مرداد 1398
آی-ویدئو
loading...
[ قطار سروش مشهد ]