شورای نگهبان با معافیتهای سربازی مخالفت نکرده

مخبر دزفولی شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ مخالفت کرد آی-ویدئو

27 آبان 1397
آی-ویدئو
[ شورای نگهبان با معافیتهای سربازی مخالفت نکرده ]