شعر کوتاه در مورد عینک

[ شعر کوتاه در مورد عینک ]