دور زدن برجام تصویب تحریم های جدید علیه ایران

بیمه مان ایران بیمه شرکت حمایتگر خانم علوی 09123729050 آی-ویدئو

10 دی 1396
آی-ویدئو
[ دور زدن برجام تصویب تحریم های جدید علیه ایران ]