خبر واریز 300 تومان پول دولت به مردم

10 هزار 300 میلیارد تومان، بار مالی زلزله کرمانشاه برای دولت در یکسال آی-ویدئو

20 آبان 1397
آی-ویدئو
[ خبر واریز 300 تومان پول دولت به مردم ]