تصاویر معاینه لگن

معاینه بیمار بعد تعویض مفصل لگن ناشی سیاه شدن سر استخوان ران آی-ویدئو

10 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
[ تصاویر معاینه لگن ]