بیمارستان قائم قائمشهر

درگیری دعوای شدید در بیمارستان رازی قائم شهر آی-ویدئو

19 مرداد 1395
آی-ویدئو
[ بیمارستان قائم قائمشهر ]