بانک نروژی به مسلمانان وام بدون بهره میدهد

پرداخت وام نجومی به متهم بدون دریافت حتی یک فتوکپی شناسنامه آی-ویدئو

9 مهر 1398
آی-ویدئو
loading...
[ بانک نروژی به مسلمانان وام بدون بهره میدهد ]