اویه های دستمال کردی مهابا

روحانی، ترامپ را بی ادب، جاهل بدون شعور سیاسی نامید بی مهابا به او تاخت افزایش تنش های لفظی آی-ویدئو

30 شهریور 1396
آی-ویدئو
[ اویه های دستمال کردی مهابا ] [ اویه, های, دستمال, کردی, مهابا ]