انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده

شبیه سازی سقوط فنر روی زمین در ABAQUS آی-ویدئو

12 مهر 1397
آی-ویدئو
[ انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده ]