اذن رهبری برای ر خدمت

گزارشی سخنرانی رهبری در همایش ده ها هزارنفری «خدمت بسیجیان» آی-ویدئو

13 مهر 1397
آی-ویدئو
[ اذن رهبری برای ر خدمت ]