آیا اسفند 95اضافه بر یارانه دولت عیدی میدهد

دولت موظف به حذف یارانه ۲۰ درصد جامعه، آغاز رسمی کار ستاد انتخاباتی اخبار ۱۴ اسفند خبر2030 آی-ویدئو

17 اسفند 1395
آی-ویدئو
loading...
[ آیا اسفند 95اضافه بر یارانه دولت عیدی میدهد ]